7256 s. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla getirilen düzenlemelere dair kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır.  


Kanun kapsamında yapılandırmaya konu olan başlıca alacaklar:

 • Vergiler ve vergi cezaları,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerinin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
 • Kanun kapsamında yer alan kamu alacaklarına dair faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası alacakları.


213 s. Vergi Usul Kanunu kapsamında 7256 s. kanunla yapılandırılabilecek alacaklara ilişkin dönemler:

 • 08.2020 tarihinden (bu tarih de dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih de dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih de dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

olarak uygulanabilecektir.


7256 s. kanun kapsamında kesinleşen alacakların yapılandırılmasında:

 • Vergi/gümrük vergisi asıllarının tamamı ödenecek, kesilen cezaların/idari para cezalarının tamamından,
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si ödenecek, cezaların %50’sinden,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si ödenecek, cezaların %50’sinden,
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek, kesinleşmiş alacakların tamamından,

vazgeçilecektir.


31307 s. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 s. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir